مقالات مربوط به بیماری ها و نحوه درمان آن در طب سنتی در این دسته قرار می گیرند